GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Phần mềm đang cung cấp

Quản lý báo cáo E-Report

Quản lý nhân sự

Quản lý văn bản E-Pass

Quản lý bệnh viện HIS

Phần mềm theo yêu cầu